PRIVACYVERKLARING

Uitgangspunten

Stichting NMT Reanimatie respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, cursisten en andere betrokkenen. Voor een optimale dienstverlening ontkomen wij er echter niet aan om persoonsgegevens te verwerken. We beogen dit echter tot een minimum te beperken en hebben een verantwoorde omgang met persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Dat komt terug in de door ons gehanteerde uitgangspunten bij de verwerkingen:

 1. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens Dat betekent onder andere dat de gegevens alleen worden verwerkt met het doel waarvoor ze zijn verkregen, dat er niet meer gegevens gebruikt worden dan noodzakelijk en alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. We streven naar dataminimalisatie.
 2. We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen Beveiliging van gegevens heeft voor Stichting NMT Reanimatie prioriteit. Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
 3. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening verving de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft als doel Europa breed een gelijk niveau van bescherming te bieden aan de persoonlijke levenssfeer van ieder individu.

Welke gegevens verwerkt Stichting NMT Reanimatie?

Stichting NMT Reanimatie streeft ernaar om de te gebruiken en gebruikte gegevens zoveel mogelijk te beperken (dataminimalisatie). Van onze cursisten hebben wij, om onze diensten te kunnen verlenen, echter wel de volgende persoonsgegevens nodig:

 1. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 2. Geboortedatum en geslacht
 3. Certificaatnummer

Op grond van de AVG betekent dit dat wij uitsluitend algemene persoonsgegevens verwerken. Bijzondere persoonsgegevens, zoals over ras, godsdienst en enig strafrechtelijk verleden verwerken wij dus niet.

BSN

Stichting NMT Reanimatie verstrekt certificaten aan haar cursisten. Hierop worden de naam, geboortedatum en geldigheidsdatum ingevuld. Hoewel er daarnaast ruimte is om het BSN in te vullen, doen wij dat niet. Stichting NMT Reanimatie vraagt niet om, beschikt niet over en verwerkt geen BSN.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

De genoemde gegevens worden door Stichting NMT Reanimatie uitsluitend verwerkt als hier één of meer van de volgende bij AVG genoemde grondslagen op van toepassing is:

 1. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Stichting NMT Reanimatie, voor zover dat belang in het specifieke geval zwaarder weegt dan de privacyrechten van betrokkenen;
 3. de gegevensverwerking verplichting is om een wettelijke verplichting na te komen;
 4. de betrokkene heeft schriftelijk, expliciet, geïnformeerd en vrijelijk toestemming gegeven.

Naast deze grondslagen moet er een specifiek doel zijn voor de gegevensverwerking. Voor Stichting NMT Reanimatie is dat het bereiken, informeren en scholen van mensen in BLS (basisreanimatie) en AED-bediening. Dat uit zich onder meer in het organiseren van (herhalings)cursussen op verschillende locaties en het aanschrijven van cursisten met praktische informatie hierover, maar ook de verstrekking van certificaten aan geslaagde cursisten.

Verstrekking aan derden

Stichting NMT Reanimatie deelt nooit zomaar gegevens met andere partijen. Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen wordt daartoe over gegaan. Het meest voorkomend is het doorgeven van namen van medewerkers van een bedrijf waar wij in het voorgaande jaar intern een cursus gaven en dat nu voor die medewerkers een herhalingscursus wil. Daarnaast kan het denkbaar zijn dat Stichting NMT Reanimatie wettelijk verplicht is om persoonsgegevens door te sturen. In alle situaties gaan wij uiterst zorgvuldig om met de informatieverstrekking en zorgen we ervoor dat dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt.

Bewaartermijn

Stichting NMT Reanimatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Als uitgangspunt wordt daarbij een bewaartermijn van maximaal twee jaar gehanteerd. Na het verstrijken hiervan worden de persoonsgegevens verwijderd.

Uw rechten

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens of deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de Stichting NMT Reanimatie via ntm.reanimatie@gmail.com. Voor meer contactgegevens verwijzen we u naar Contact op deze website. Daarnaast kunt u via dit e-mailadres een beroep doen op de aan u toekomende rechten:

 1. Het recht op inzage, afschrift en dataportabiliteit U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij Stichting NMT Reanimatie bekend zijn op te vragen, na te vragen voor welke doelen deze gebruikt worden en met wie zij worden gedeeld. U heeft ook het recht om hier een afschrift van te ontvangen. Mochten er gegevens van derden betrokken zijn, dan worden deze afgeschermd. Dataportabiliteit houdt in dat Stichting NMT Reanimatie onder omstandigheden de bewust door u verstrekte en daarvan afgeleide gegevens aan u verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat, zodat u deze gegevens ook kunt hergebruiken.
 2. Het recht op correctie Zijn de gegevens die u aan Stichting NMT Reanimatie veranderd, onjuist of onvolledig? Dan komt u het recht op correctie toe. Op uw verzoek verbeteren wij de gegevens of doen wij aanvullingen.
 3. Het recht op verwijdering U heeft het recht om Stichting NMT Reanimatie te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek hoeft echter niet altijd ingewilligd te worden. Als wij daar niet toe over gaan, zullen wij u informeren over de reden(en) waarom de verwijdering niet wordt uitgevoerd.
 4. Het recht op verzet U kunt zich verzetten tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens of de verstrekking daarvan aan een andere partij. Daartoe moet u echter wel zwaarwegende persoonlijke omstandigheden aanvoeren.

Als Stichting NMT Reanimatie een verzoek met een beroep op één van deze rechten ontvangt, dan wordt deze binnen vier weken behandeld. Mocht uw verzoek niet (volledig) ingewilligd worden, dan informeren wij u over de redenen daartoe.

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting NMT Reanimatie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, raden we u aan om zo nu en dan deze verklaring door te nemen.